Do celów statutowych Fundacji należy:

1. Rozwijanie samodzielności, inicjatywy i przedsiębiorczości społeczeństwa.

2. Promowanie i wzmacnianie idei państwa prawa poprzez edukację prawną i obywatelską.

3. Wspieranie, rozwijanie, umacnianie i inicjowanie postaw proaktywnych i twórczych w życiu społecznym i gospodarczym.

4. Budowanie w członkach społeczeństwa poczucia możliwości wywierania realnego wpływu na życie osobiste oraz społeczne.

5. Edukacja prawna obywateli i działania na rzecz zwiększenia zrozumienia własnych praw i obowiązków w społeczeństwie.

6. Pomoc prawa osobom w trudnej sytuacji materialnej.

7. Pomoc i wsparcie psychologiczne osób w trudnej sytuacji życiowej.

8. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z różnych sfer życia.

9. Wspieranie ochrony praw i wolności obywatelskich.

10. Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa.

11. Promowanie idei uczenia się przez całe życie.

12. Propagowanie rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego z prywatnym.

13. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

14. Propagowanie zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego na wiedzy i współodpowiedzialności za kształt państwa.

15. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społeczne.

16. Wspieranie rozwoju regionalnego.

17. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 

Kategoria: