Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe, które przeznaczone zostanie na realizację celów statutowych Fundacji.
 
Możesz pomóc Fundacji w dalszych działaniach odnosząc jednocześnie korzyści finansowe dla siebie!
 
Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, jaką jest m.in. Fundacja z przeznaczeniem na cele społeczniepodlegają odliczeniu od dochodu.
 
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż6% uzyskanego dochodu w przypadku darowizn osób fizycznych oraz w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu w przypadku darowizn osób prawnych. Ulga w danym roku dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji:
 
77 2130 0004 2001 0573 2748 0001 (VW Bank)
Fundacja "Verum"
ul. Dobrowoja 8/14, 04-003 Warszawa
 
W tytule wpłaty należy wskazać, że jest to darowizna na cele związane z działalnością pożytku publicznego.